แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
รายงาน
ข้อมูลบริการ
ข้อมูลหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

FanPage
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   การบริการของหน่วยงานเป็นอย่าง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. ปรับปรุง
  5. แย่


เว็บเพื่อนบ้าน  

ชื่อ : นายมงคล เพ็งสมภาร
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 084-742-0461
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0847420461

ชื่อ : นายสมาน เกษาราษฏร์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 095-837-1084
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0958371084

ชื่อ : นายเกษม โพธิเนตร
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 064-219-2942
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0642192942

ชื่อ : นายศศิพล เกษร
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง รก.แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อย
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางสาวผกายมาส สามีวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก : เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีก
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042414855

ชื่อ : นายสุพฤทธิ์ สุรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดร
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0821985661

ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ มาตเหลือง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนาชัย ดวงเกษ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885179530

ชื่อ : จ่าเอกพิมล สืบสิงห์
ตำแหน่ง : นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูง ใน
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0803658914

ชื่อ : นางศศิธร สรสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเ
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0862268587

ชื่อ : นางฝานใจ สามีวัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการจัดเก็
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0630424238

ชื่อ : นางสววรุญยุภา พลรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0986428213

ชื่อ : นางสมภาร อ่อนสา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 097-319-9474
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางโขมพัสตร์ แสนหัวห้าว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 062-701-2284
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางสาวสุชาดา ไวว่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 064-641-3979
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางชนิกา พุทธโคตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 081-184-0314
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางชลธิชา สอนอร
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางสาวพิมใจ ประโยตัง
ตำแหน่ง : ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : เบอร์โทร 096-040-6690
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855

ชื่อ : นางสาวบัวศรี ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่ จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัญชลี ทองชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : phatung6430805@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042-414855
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร อบต.
2 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3 : สำนักงานปลัด อบต.
4 : กองการคลัง
6 : กองการศึกษาศาสนาฯ
7 : กองช่าง
14 : กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
สอบถามข้อมูลโทร 042-424855 โทรสาร: 042-414856 E-Mail: phatung6430805@gmail.com

Power by : cms2u.com