ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเทียม หลวงโตร.Mr.Bunthem Lwonkhod
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบต.ผาตั้ง.Chirm of the Bord of Trustees.Administrative OrganiZation
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0815540192
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา