ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผกายมาส สามีวัง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีก
ที่อยู่ :
Telephone :042414855
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : เกี่ยวกับการเบิกจ่าย