ชื่อ - นามสกุล :นายอิสระ พัวตนะ
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล