ชื่อ - นามสกุล :นางฝานใจ สามีวัง
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการจัดเก็
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้