ชื่อ - นามสกุล :นางฝานใจ สามีวัง
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 063-042-4238
ที่อยู่ :
Telephone :0630424238
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้