ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรินภา นามบุรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น