ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบัวศรี ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่ จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น