ชื่อ - นามสกุล :นางบังอร พรมเหลือง
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอน และดูแลเด็ก