ชื่อ - นามสกุล :นายวิมล หอมประภา
ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ปฏิบั
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เก็บขยะ