ชื่อ - นามสกุล :นายสุพฤทธิ์ สุรสิทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดร
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0821985661
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ